Jämställdhet i Sverige och världen – statistik

 

Generellt syftar ordet jämställdhet oftast till jämlikhet mellan kvinnor och män. Begreppet jämlikhet används oftare på ett vidare sätt och kan innebära jämlikhet mellan många olika grupper, inte bara kvinnor och män. När man talar om jämställdhet kan man tala om det både utifrån kvantitet och kvalitet. Kvantitet syftar till antalet män och kvinnor inom olika områden i samhället, till exempel utbildning och maktpositioner. Kvalitativ jämställdhet syftar till att värdera både kvinnors och mäns värderingar, kunskaper och erfarenheter lika högt. Det är omöjligt att redogöra detaljerat för statistik i den här artikeln, men vi vill ge några tips och tankar inför vidare läsning om statistik som gäller jämställdhet.

På många områden har jämställdheten gått framåt fort, på många andra inte. När det gäller

Young woman and cute little boy reading books in a park and talking

obetald arbetstid, såsom städning i hemmet, har den minskat en del under de senaste 30 åren medan till exempel löneskillnader mellan kvinnor och män inte minskat lika snabbt. År 2010 visar statistik från SCB att kvinnor lägger en timme mer på obetalt arbete än män (3,5 timmar respektive 2,5 timmar) per dygn.

I Sverige preciseras det enligt förordning 2001:100 att män och kvinnor ska synliggöras i statistiken. Här står bland annat att individbaserad officiell statistik ska delas upp efter kön om det inte finns någon speciell anledning att bortse från det (§ 14). Denna förordning antogs 1994.

Jämställdhetspolitik i andra länder

Jämställdhetspolitik ser mycket olika ut i olika länder och skillnaderna är stora. En kvinna i Afrika löper till exempel 180 gånger högre risk att dö vid förlossning än en kvinna i Sverige. World Economic Forum är en organisation som är starkt engagerad i jämställhetsfrågor. I deras rapport ”Women’s Empowerment: Measuring the Global Gender Gap från 1005 jämförs sammanlagt 58 länder när det gäller jämställdhet. Stora skillnader konstateras och de nordiska länderna ligger på topp när det gäller jämställdhetsarbete.

Skillnader mellan läs- och skrivkunskaper är till exempel av stor betydelse för ett lands jämställdhet. I många fall visas statistik utifrån världsdelar och detta kan vara problematiskt. Det gäller att vara medveten om detta när man letar siffror. År 2005 var till exempel 85 procent av kvinnor över 15 år gamla i Niger analfabeter medan siffran för motsvarande i Sydafrika var 12 procent.

Add a Comment